Jelenia Góra,

sobota, 26 czerwca 2021

dot. Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa odpowiada na temat herbicydu roundup i możliwości technicznej oczyszczenia skażonej gleby

Pytanie Pan jako przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa broni glifosfatu, który przez agendę WHO zajmującą się badaniem nad rakiem, został uznany za prawdopodobnie rakotwórczy na podstawie szeregu badań.
Czy to prawda że przenikalność Roundup to aż 40 metrów w glebę? 
Dlaczego wg badań przesiewowych przeprowadzonych w Jeleniej Górze rok temu na dzieciach i dorosłych,  wszyscy mają normy glifosatu we krwi przekroczone po kilkaset razy? Miejscowa ludność zgłasza do redakcji prasowych także że politycy różnych partii w regionie Jelenia Góra stosują te rakotwórcze substancje wokół swojego domu czy obejścia. Czy można to wytłumaczyć dlaczego osoby z wykształceniem wyższym są nieostożne i  czy rząd w tej sprawie informuje nawet samych siebie?  Kiedy Ministerstwo Rolnictwa wprowadziło kampanie informacji o rakotwórczych pestycydach?
Pozdrawiam

adam fularz
Dolina Zielona 24A Zielona Góra
Lubuskie Polska

---------- Wiadomość otrzymana przez redakcję----------
Od: <Dariusz.Maminski na serw. minrol.gov.pl>
Data: wtorek, 6 sierpnia 2019
Temat: Pytanie do ministerstwa Rolnictwa o roundup i możliwości techniczne oczyszczenia skażonej gleby
Do: adam.fularz na serw. wieczorna.pl


Szanowny Panie Redaktorze!

 

Substancja czynna glifosat, której potocznym, często niewłaściwe używanym synonimem jest określenie „Roundup", zawarta jest w blisko 20 herbicydach zawierających w swojej nazwie handlowej to określenie oraz w 63 o innej nazwie handlowej, produkowanych również przez polskie firmy.

Jest to substancja, która spełnia wymagania art. 4 rozporządzenia nr 1107/2009[1], co znalazło swoje potwierdzenie w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2017/2324[2], którym termin jej zatwierdzenia do stosowania w środkach ochrony roślin został przedłużony do 15 grudnia 2022 r. W odróżnieniu od przywołanego w pytaniu wyroku, wydanego przez ławę przysięgłych, podstawą tej decyzji były najnowsze dane naukowe i analizy ekspertów, w tym opinia z dn. 15 marca 2017 r. Komitetu ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemicznej. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że budzący największe wątpliwości naukowe składnik środków ochrony roślin zawierających glifosat tj. polietyksylowana amina łojowa (POE) została wycofana z preparatów dostępnych na rynku europejskim. Ponadto, w celu implementacji zapisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2016/1313[3] Ministerstwo Rolnictwa wprowadziło do większości etykiet herbicydów z tą substancją czynną zakaz stosowania na terenach publicznie dostępnych tj. w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej. W chwili obecnej Ministerstwo nie planuje wprowadzać dalszych ograniczeń stosowania tych preparatów. Obecnie obowiązujące przepisy ani też dostępne dane nie wskazują ani na koniczność wymiany podłoża, na które stosowane są środki ochrony roślin z tą substancją czynną, ani pokrycia przez budżet państwa kosztów takich działań.

 

Z poważaniem

 

Dariusz Mamiński

Główny Specjalista

Biuro Prasowe

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

telefon: 22 623 28 28

 

www.gov.pl/web/rolnictwo

 

           

 

 

From: Adam Fularz [mailto:adam.fularz na serw. wieczorna.pl]
Sent: Monday, July 29, 2019 10:46 PM
To: Biuro Prasowe <Rzecznik.Prasowy na serw. minrol.gov.pl>
Subject: Pytanie do ministerstwa Rolnictwa o roundup i możliwości techniczne oczyszczenia skażonej gleby

 

Do Ministra Rolnictwa

 

Jeśli czytelnik stosował przed kilku laty środek roundup - to czy prawdą jest że jest to środek który nie ulega biodegradacji? Firma która go produkuje przegrała procesy sądowe i środek ten kwalifikowany jest jako trujący- rakotwórczy lub potencjalnie rakotwórczy. Chorują na raka osoby które wykorzystywały go incydentalnie do odchwaszczania ogrodu i nawet one wygrywają procesy sądowe. W jednej sprawie producent miał wypłacić nawet ok. 8 miliardów złotych odszkodowania osobom chorym na raka. 

 

Czy to prawda że czytelnik musi wywieźć skażoną glebę z ogrodu? Kto pokryje koszty spowodowane tą sytuacją

 

 


 

Załączam argumenty krytyków

 

Cytat  badań po jakich zakazano tego środka we Francji:

Mieliśmy do tej pory cztery prace badawcze dotyczące Roundapu. Opublikowaliśmy też nasze wyniki w kilku międzynarodowych czasopismach naukowych. W badaniach okazało się, że Roundaup w bardzo małym stężeniu – takim, w jakim on występuje w GMO, a nawet 800 razy mniejszym, jest w stanie zabijać komórki człowieka w krótkim czasie – 2-3 dni. W jeszcze mniejszym stężeniu Roundup zaburzał system hormonalny – blokując wydzielanie hormonów płciowych w komórkach, jak też samo działanie tych hormonów w komórkach. Co bardzo ważne – hormony te mają kluczowe znaczenie dla płodu ludzkiego – bez nich niemożliwe jest ukształtowanie narządów płciowych noworodka i zdrowych kości. W zeszłym roku zajęliśmy się z kolei rodziną z trójką małych chłopców, z których dwóch urodziło się bez odbytu i bez normalnie rozwiniętych narządów płciowych – bez wyraźnych cech jednej lub drugiej płci. Okazało się, że ich ojciec stosował w gospodarstwie rolnym aż 1,3 tony środków ochrony roślin na rok, z tego 300 kg glifosatu. 

 

 Objawy rozwojowe: obniżenie wagi ciała, opóźnienie twardnienia kości, utrata po-implantacyjna płodu""


http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/przykady-zagroenia-dla-zdrowia-w-ywnoci-genetycznie-modyfikowanej-jeffrey-m-smith 

6.3 Tiny amounts of herbicide may act as endocrine disruptors – Nawet małe ilości herbicydu mogą niszczyć gruczoły wydzielania wewnętrznego. Niektóre chemikalia, nawet w ekstremalnie niskich dawkach, mogą niszczyć pracę gruczołow wewnętrznych. Badania dowodzą, że Roundup jest taką substancją, niszczącą również aktywność hormonów decydujących o płodności. Potrzeba wiecej badań nad tym i innymi herbicydami. Zwiększone stosowanie Liberty i Roundupu w GM uprawach, nawet przy małych ilościach herbicydu który pozostał w roślinach, naraża zdrowie ludzi, bo jest obecny w żywności i wodzie.


http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-04/uopm-rhl040105.php

Badania dr hab. R. Relyea z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Pittsburgu, opublikowane w czasopiśmie Ecological Applications (Ekologiczne Zastosowania) w kwietniu 2005 roku, wykazały, że Roundup, drugi w kolejności najczęściej stosowanych w USA herbicydów, jest bardzo śmiercionośny dla płazów i ma dużo szersze oddziaływanie niż przypuszczano, co może wyjaśniać powód globalnego spadku ilości płazów w środowisku. Relyea odkrył, że Roundup spowodował 70 procentowy spadek różnorodności biologicznej płazów i 86 procentowy spadek całkowitej masy kijanek. Badania wykonane zostały w Laboratorium Ekologii Uniwersytetu w Pittsburgu.


polyethoxylated tallowamine (POEA),surfaktant MON 0818, substancja ""bierna"" w Roundupie

http://www.geertsonseedfarms.com/pdfs/roundup%20is%20toxic.pdf

 

-- 

 

Pozdrawiam

__________________________________________________________________________

 

Merkuriusz  Polski

 

Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.

 

 

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
T +48604443623

F +442035142037
E adam.fularz@wieczorna.pl

Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764


AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 


Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.

 

Standardy relacjonowania wyborów przez media zgodne z Art. 7 ust. 2 ustawy – Prawo Prasowe.

 

Kandydat w wyborach nie powinien być formalnie związany z żadnym medium, w szczególności być dziennikarzem, redaktorem naczelnym bądź wydawcą. Jeżeli tak by się zdarzyło, gdyż prawo wprost tego nie zabrania, na czas wyborów nie powinien być on zaangażowany w relacjonowanie wyborów.

 

Rada Etyki Mediów uznaje udział dziennikarzy w wyborach za złamanie zasad etyki 55 dziennikarskiej . Dziennikarze nie tylko nie powinni kandydować, ale w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w pracach komitetów wyborczych, np. nie powinni pomagać kandydatom w przygotowaniu wystąpień publicznych.

 

Dobrą praktyką jest wprowadzenie przez szefów redakcji w tym zakresie jasnych wytycznych. 

 

Media powinny z ostrożnością relacjonować wydarzenia z udziałem kandydatów pełniących funkcje publiczne w czasie kampanii wyborczej, a zwłaszcza ciszy wyborczej. Osoby te, mając łatwiejszy niż inni kandydaci dostęp do mediów, mogą nadużywać go do celów związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej. Media muszą być więc szczególnie wyczulone. 

 

Prowadzenie negatywnej kampanii w mediach, choć nie jest prawnie zakazane, budzi wątpliwości etyczne. Media powinny przekazywać wypowiedzi prawdziwe, wypowiadane w dobrej wierze oraz w tonie umiarkowanym. (..)

 

W przypadku, gdy tworzy się medium specjalnie na potrzeby wyborów, dane medium powinno kierować się regułami prawdziwości i uczciwości przekazu. Należy także pamiętać, że powstające w okresie wyborczym tytuły prasowe zobowiązane są do przestrzegania wszelkich wymogów stawianych prasie przez prawo prasowe (jeœli publikacja spełnia 56 kryteria definicji „dziennika" lub „czasopisma" wymagana jest np. jego rejestracja w sądzie). Bardzo ważne jest, aby wydawnictwo takie na każdym egzemplarzu posiadało takie informacje jak nazwę i adres wydawcy, adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego. Choć prawo prasowe nie ustanawia obowiązku zamieszczenia impressum na tzw. drukach nieperiodycznych (np. jednorazowo wydanej gazetce), zasada ta powinna być przestrzegana w przypadku wydawnictw dotyczących wyborów. wg http://hfhr.pl/wp-content/uploads/2014/10/HFPC_media_w_okresie_wyborczym.pdf--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk

Przypisy jakie otrzymano z Ministerstwa Rolnictwa:

[1] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1—50)

[2] rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/2324 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. UE L 333 z  15.12.2017 str. 10)

[3] rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1313 z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej glifosat (Dz. Urz. UE L 208 z 2.8.2016, str.1)
--
-------
Merkuriusz Polski
Www.merkuriusz.co.uk--
-------
Merkuriusz Polski
Polish News Agency polishnews.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz