Jelenia Góra,

niedziela, 28 lutego 2016

Czy odtworzenie linii kolejowej Karpacz- Jelenia Góra jest możliwe?

Pytanie: - jakie plany ma urząd miasta w stosunku do koncepcji kolei miejskiej lub kolei aglomeracyjnej w Kotlinie Jeleniogórskiej na trasie do Karpacza, Kowar, Szklarskiej Poręby?

Informuję, iż pytanie o "kolej miejską, czy aglomeracyjną" w relacji Jelenia Góra - - Kowary - Karpacz jest bezzasadne, albowiem: wszystkie budynki dworcowe na tej linii mają już inne funkcje, niektóre zostały zagospodarowane przez samorządy (Karpacz), inne sprzedane - w całości lub w części - przez PKP prywatnym właścicielom, nie istnieje trakcja elektryczna, wymiany wymagają w komplecie torowiska, część nasypów kolejowych w planach poszczególnych gmin (autonomicznych jst) ma inne przeznaczenie, m.in. podstaw wałów do budowy suchych zbiorników przeciwpowodziowych, itp., itd. 

W relacji do Szklarskiej Poręby czynna jest linia kolejowa PKP, więc poprowadzenie tą drogą "kolei aglomeracyjnej" nie ma podstaw ekonomicznych, bo stworzyłaby się sytuacja, że PKP dopuszcza do konkurencji z innym przewoźnikiem na torowisku będącym własnością PKP, a trudno taką sytuację sobie wyobrazić. Tym bardziej, że potoki pasażerskie na tej trasie nie uzasadniają realizacji takiego przedsięwzięcia.

C. Wiklik

Tytułowy korytarz kolejowy przebiega w części po linii kolejowej nr 308 Kamienna Góra – Mysłakowice – Jelenia Góra oraz po linii kolejowej nr 340 Mysłakowice – Karpacz. Obie linie kolejowe objęte są w całości umową zawartą pomiędzy PKP S.A. a PKP PLK S.A. dotyczącą oddania do odpłatnego korzystania linii kolejowych oraz innych nieruchomości niezbędnych do zarządzania liniami kolejowymi – poinformował Sławomir Żałobka, podsekretarz stanu w MIR. PKP PLK S.A. prowadzą działania przewidziane postanowieniami ustawy o transporcie kolejowym, zgodnie z którym likwidacji linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej dokonuje zarządca na warunkach, które dotyczą m.in. odcinków linii kolejowych nr 308 oraz nr 340. Zarządca infrastruktury, który po przyznaniu tras pociągów i stwierdzeniu, że wpływy za udostępnianie infrastruktury kolejowej nie pokrywają kosztów udostępniania infrastruktury kolejowej na tych trasach: powiadamia zainteresowanych przewoźników kolejowych o zamiarze likwidacji linii kolejowej lub jej odcinka, informuje właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których zlokalizowana jest linia kolejowa lub odcinek linii kolejowej o zamiarze ich likwidacji, występuje z wnioskiem do ministra właściwego do spraw transportu o wyrażenie zgody na likwidację linii kolejowej lub jej odcinka. Z uzyskanych przez MIR informacji wynika, że PKP PLK S.A. przesłały do jednostek samorządu terytorialnego oraz przewoźników kolejowych informacje o zamiarze likwidacji m.in. odcinków linii kolejowych nr 308 oraz nr 340. PKP PLK S.A. poinformowały ponadto, że przewidziane do likwidacji odcinki ww. linii kolejowych nie znalazły się na liście projektów planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 w Regionalnym Programie Operacyjnym. Ewentualne wstrzymanie procedury likwidacyjnej wynika z przepisów ustawy o transporcie kolejowym. Postępowanie likwidacyjne może być wstrzymane, jeżeli właściwy miejscowo organ samorządu terytorialnego lub wskazany przez niego przedsiębiorca: zapewni środki finansowe na pokrycie kosztów niepokrytych przychodami z udostępniania przewoźnikom kolejowym linii kolejowej lub jej odcinka, zawrze umowę o nieodpłatne przejęcie linii kolejowej lub jej odcinka w zarządzanie, w celu dalszej eksploatacji, przystąpi do spółki wojewódzkich przewozów pasażerskich, która przejmie, w celu dalszej eksploatacji, przewidzianą do likwidacji linię kolejową lub jej odcinek, jako wkład niepieniężny. W przypadku spełnienia warunków istnieje możliwość wstrzymania postępowania likwidacyjnego. Na tę chwilę jednak nie zanosi się na to.

Czytaj więcej: http://inforail.pl/czy-powrot-pociagow-na-trase-wroclaw-karpacz-jest-mozliwy-_more_77654.html


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz