Jelenia Góra,

niedziela, 28 lutego 2016

Czy odtworzenie linii kolejowej Karpacz- Jelenia Góra jest możliwe?

Pytanie: - jakie plany ma urząd miasta w stosunku do koncepcji kolei miejskiej lub kolei aglomeracyjnej w Kotlinie Jeleniogórskiej na trasie do Karpacza, Kowar, Szklarskiej Poręby?

Informuję, iż pytanie o "kolej miejską, czy aglomeracyjną" w relacji Jelenia Góra - - Kowary - Karpacz jest bezzasadne, albowiem: wszystkie budynki dworcowe na tej linii mają już inne funkcje, niektóre zostały zagospodarowane przez samorządy (Karpacz), inne sprzedane - w całości lub w części - przez PKP prywatnym właścicielom, nie istnieje trakcja elektryczna, wymiany wymagają w komplecie torowiska, część nasypów kolejowych w planach poszczególnych gmin (autonomicznych jst) ma inne przeznaczenie, m.in. podstaw wałów do budowy suchych zbiorników przeciwpowodziowych, itp., itd. 

W relacji do Szklarskiej Poręby czynna jest linia kolejowa PKP, więc poprowadzenie tą drogą "kolei aglomeracyjnej" nie ma podstaw ekonomicznych, bo stworzyłaby się sytuacja, że PKP dopuszcza do konkurencji z innym przewoźnikiem na torowisku będącym własnością PKP, a trudno taką sytuację sobie wyobrazić. Tym bardziej, że potoki pasażerskie na tej trasie nie uzasadniają realizacji takiego przedsięwzięcia.

C. Wiklik

Tytułowy korytarz kolejowy przebiega w części po linii kolejowej nr 308 Kamienna Góra – Mysłakowice – Jelenia Góra oraz po linii kolejowej nr 340 Mysłakowice – Karpacz. Obie linie kolejowe objęte są w całości umową zawartą pomiędzy PKP S.A. a PKP PLK S.A. dotyczącą oddania do odpłatnego korzystania linii kolejowych oraz innych nieruchomości niezbędnych do zarządzania liniami kolejowymi – poinformował Sławomir Żałobka, podsekretarz stanu w MIR. PKP PLK S.A. prowadzą działania przewidziane postanowieniami ustawy o transporcie kolejowym, zgodnie z którym likwidacji linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej dokonuje zarządca na warunkach, które dotyczą m.in. odcinków linii kolejowych nr 308 oraz nr 340. Zarządca infrastruktury, który po przyznaniu tras pociągów i stwierdzeniu, że wpływy za udostępnianie infrastruktury kolejowej nie pokrywają kosztów udostępniania infrastruktury kolejowej na tych trasach: powiadamia zainteresowanych przewoźników kolejowych o zamiarze likwidacji linii kolejowej lub jej odcinka, informuje właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których zlokalizowana jest linia kolejowa lub odcinek linii kolejowej o zamiarze ich likwidacji, występuje z wnioskiem do ministra właściwego do spraw transportu o wyrażenie zgody na likwidację linii kolejowej lub jej odcinka. Z uzyskanych przez MIR informacji wynika, że PKP PLK S.A. przesłały do jednostek samorządu terytorialnego oraz przewoźników kolejowych informacje o zamiarze likwidacji m.in. odcinków linii kolejowych nr 308 oraz nr 340. PKP PLK S.A. poinformowały ponadto, że przewidziane do likwidacji odcinki ww. linii kolejowych nie znalazły się na liście projektów planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 w Regionalnym Programie Operacyjnym. Ewentualne wstrzymanie procedury likwidacyjnej wynika z przepisów ustawy o transporcie kolejowym. Postępowanie likwidacyjne może być wstrzymane, jeżeli właściwy miejscowo organ samorządu terytorialnego lub wskazany przez niego przedsiębiorca: zapewni środki finansowe na pokrycie kosztów niepokrytych przychodami z udostępniania przewoźnikom kolejowym linii kolejowej lub jej odcinka, zawrze umowę o nieodpłatne przejęcie linii kolejowej lub jej odcinka w zarządzanie, w celu dalszej eksploatacji, przystąpi do spółki wojewódzkich przewozów pasażerskich, która przejmie, w celu dalszej eksploatacji, przewidzianą do likwidacji linię kolejową lub jej odcinek, jako wkład niepieniężny. W przypadku spełnienia warunków istnieje możliwość wstrzymania postępowania likwidacyjnego. Na tę chwilę jednak nie zanosi się na to.

Czytaj więcej: http://inforail.pl/czy-powrot-pociagow-na-trase-wroclaw-karpacz-jest-mozliwy-_more_77654.html


niedziela, 21 lutego 2016

O kolej aglomeracyjną w Jeleniej Górze

Jeleniogórska Kolej Aglomeracyjna

Dziś będąc na jednej ze stacji w Szklarskiej Porębie zauważyłem dopisek na lokalnym rozkładzie jazdy kolei pasażerskiej- Jeleniogóska Kolej Aglomeracyjna- ta informacja pojawiała się przy większości połączeń regionalnych.

Wartoby naprawić kolej w regionie Jeleniej Góry i uruchomić Jeleniogórską Kolej Aglomeracyjną poprzez przedłużenie kursów przewoźnika Czeskie Drahy- do Karpacza. Zwabiłoby to czeskich turystów na polską stronę Sudetów. Zapewniłoby sprawne - choć powolne- połączenie Karpacza i Szlarskiej Poręby. Mogłyby się pojawić pociągi przyspieszone, pomijające przystanki pośrednie.

Jeleniogórska Kolej Aglomeracyjna z Karpacza przez Jelenią Górę do Szklarskiej Poręby zapewniłaby podstawową komunikację zbiorową w regionie Karpacza, Szklarskiej Poręby i Czech. Zapewniłoby to czeskim turystom, przechodzącym na stronę polską przez góry, możliwość powrotu do domów dzięki sprawnym połączeniom do Czech.

Karpacz mógłby stać się popularnym miejscem czeskiej trusytyki górskiej, co zapewniłoby stały dopływ pieniędzy z turystyki. Zapomniane miasteczko mogłoby odżyć dzięki odbudowie połączenia kolejowego do tej miejscowości. Kolej mogłaby zostać gruntownie zmodernizowana, a sama podróż mogłaby się odbywać z prędkością nawet do 160 km na godzinę- jest to prędkość maksymalna jaką można osiągać dzięki modernizacjom dawnych linii kolejowych. Możnaby złagodzić promienie łuków i zakrętów na tej trasie, tak by pociągi mogły znacząco przyspieszyć.

Odbudowa kolei do Kapracza musiałaby służyć celowi przedłużenia kursów przewoźnika Ceskie Drahy lub przewoźnika Koleje Dolnośląskie.

Jedną z możliwości tworzenia systemu jest powołanie osobnego przewoźnika- Jeleniogórskiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o.o., która przejęłaby część kursów. Często w Polsce tworzenie systemów kolei aglomeracyjnych powierzano wyspecjalizowanym przewoźnikom, i jest to ogólny trend na świecie.

Miasto Jelenia Góra wzorem np. Warszawy mogłoby powołać spółkę Jeleniogórska Kolej Miejska, która obsługiwałaby te połączenia.

Wówczas dużo bardziej jest prawdopodobne, że nowy przewoźnik, dążąc do rozwoju, odbudowywałby różne połączenia. Możliwa jest odbudowa linii do Karpacza, Kowar, Bolesławca, Bolkowa etc.

Nowa spółka mogłaby powołać projekt przebudowy układu komunikacyjnego, wraz z budową nowych przystanków, także w Jeleniej Górze (przystanek Centrum), oraz odbudowy zlikwidowanych połączeń, np. do Kowar, Karpacza. Dzięki rozwojowi kolei aglomeracyjnej do górskich kurortów, rozwojowi może ulec także baza noclegowa w Jeleniej Górze, z której dziś dość trudno dostać się do tras wypadowych w góry. Odbudowa szybkiej kolei do Kapracza pozwoliłaby rozwiązać ten problem. Mogłyby wrócić bezpośrednie połączenia kolejowe Karpacza z dużymi miastami, na przykład z Berlinem, czy z Wrocławiem lub Zieloną Górą.Możnaby wręcz powołać spółkę projektową, na wzór tej która zarządzała budową Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Tutaj, w Jeleniej Górze, możnaby powołać spółkę zajmującą się projektem Jeleniogórskiej Kolei Aglomeracyjnej. Spółka ta nadzorowałaby odbudowę infrastruktury kolei aglomeracyjnej okolic Jeleniej Góry, w tym odbudowę linii do Kowar, Karpacza, Bolesławca przez Zebrzydową i nową łącznicę omijającą Zebrzydową na trasie do Bolesławca.

Linia Jelenia Góra - Bolesławiec przez Lwówek Śl. i nową łącznicą omijającą Zebrzydową mogłaby być rozbudowana do kolei dużych prędkości, łączącej Jelenią Górę z Legnicą przez Bolesławiec, bez przesiadki, jak ma to miejsce obecnie.

 Możnaby nawet w przyszłości pokusić się o odbudowę regionalnego portu lotniczego w Krzywej koło Bolesławca i połączyć go z Jelenią Górą szybką koleją miejską przez Bolesławiec i Lwówek Śl. Ten zniszczony port lotniczy miał także zniszczoną obecnie bocznicę kolejową, którą możnaby wykorzystać i odbudować jako tzw. airport rail link- połączenie kolejowe do nowego portu lotniczego.